samedi 9 décembre 2017

En wat als de hoofddoek kon bevrijden ? Tien jaar later blijven we ons van vijand vergissen.


Ik had afgelopen zondag een gesprek met een jonge anti-racistische activist. Het gesprek maakte dat ik het artikel dat ik in de zomer van 2007 schreef, als reactie op de petitie tegen het dragen van een hoofddoek op school, opnieuw ging opzoeken. Ik kon, bij het opnieuw lezen ervan, tien jaar later, alleen maar vaststellen dat mijn vrees van toen werkelijkheid is geworden. Ja, er is toen een kruistocht gestart, niet alleen tegen het dragen van de hoofddoek, maar tegen de vrije meningsuiting op zich van jonge mensen op school. Die onderdrukking van de meningen heeft een nieuwe opgang gekend met de strijd tegen de "radicalisering", of tegen het zogeheten "complottisme ". Deze nieuwe kruistocht heeft bij vele tieners die hier geboren zijn het gevoel versterkt, dat ze hier niet worden geaccepteerd. Al meer dan vier jaar ben ik in contact met moeders wiens kinderen naar Syrië zijn vertrokken. Ik ben ervan overtuigd dat dit gevoel van uitsluiting, gebaseerd op een effectieve en reële uitsluiting, de bron is van een diepe en verwoestende pijn.
Dat is waarom ik besloot dit artikel opnieuw te publiceren. Omdat ik er vandaag niet veel meer aan toe te voegen heb.

En wat als de hooddoek kon bevrijden?

Ik onderteken de petitie over "de plaats die filosofische overtuigingen op school toekomt" niet. Ondanks alle omzichtigheid die in de tekst in acht genomen wordt, richt deze petitie zich uitsluitend tegen de hoofddoek van de moslimmeisjes en tegen bepaalde opvattingen, die exclusief aan de islam toegedicht worden. Staat er vandaag in België één ànder ’ostentatief filosofisch of religieus teken’ ter discussie? Maar om het niet rechtstreeks over de hoofddoek en de islam te moeten hebben, is de petitie een beetje de pedalen kwijtgeraakt.

Beperkte de Franse wet van 15 maart 2004 over dit onderwerp zich tot : ’In de openbare scholen, de colleges en de lycea is het verboden tekens of kleding te dragen waardoor de leerlingen openlijk een religieus lidmaatschap kenbaar maken’, dan gaat de Belgische petitie veel verder.

Zij spreekt niet alleen over religieuze opvattingen, maar ook over filosofische. Ze spreekt niet alleen over publieke scholen, maar over alle scholen die door de staat gesubsidieerd worden.

Naar een nieuwe schooloorlog?

De wet, waar de petitie om vraagt, zal een grote kuis teweegbrengen in alle door de staat gesubsidieerde katholieke scholen: gedaan met de kruisbeelden, gedaan met affiches met uitspraken van de paus. Want hoe zou men aan de leerlingen en aan de leerkrachten kunnen verbieden om religieuze tekens te dragen, als die wel aan de muren van de instelling mogen prijken?
Anders gezegd: deze petitie steekt het vuur aan de lont voor een nieuwe schooloorlog. De voorzitter van de Interdiocesane Lekenraad, Paul Löwenthal, heeft dit goed begrepen. In een opiniestuk in Le Soir van 18 juni 2007 stelt hij : ’De petitie geeft geen plaats aan de godsdiensten, maar vraagt eenvoudigweg om ze uit te sluiten. Ze stelt het bestaan zelf van confessionele scholen in vraag’. Zijn interpretatie is volledig legitiem.
De petitie zou moeten klare taal spreken over wat er verstaan wordt onder een ’ostentatief filosofisch of religieus teken’. Een beginnend baardje op de kin van jongens? Een geschoren schedel of een rastakapsel? Een hangertje met de Davidster? Jongeren hebben een grenzeloze verbeelding om hun overtuiging uit te drukken. En dat is maar goed ook.
Zou men, in plaats van tekens van filosofische of religieuze overtuigingen te verbieden, jongeren niet eerder moeten aanmoedigen om de verscheidenheid van zowel hun overtuigingen als van hun twijfels naar voor te brengen? Is het niet zo dat we artikel 24 van onze grondwet moeten begrijpen: ’De gemeenschap organiseert een onderwijs dat neutraal is. De neutraliteit houdt meer bepaald in : eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’? De neutraliteit wordt niet door verboden gerealiseerd, maar door de verscheidenheid van de opvattingen en door het respect voor elk individu.

Gedaan met de contestatie!

De petitie stelt dat men niet langer ’de inhoud van de cursussen mag bewisten’. Dit soort formuleringen is gevaarlijk. Er is inderdaad het verplichte leerprogramma van de cursussen, maar er is ook het noodzakelijke debat met de jongeren over wat ze denken over de inhoud van de lessen. Men moet de jongeren precies aanmoedigen om hun meningsverschillen met de inhoud van de lessen naar voor te brengen, anders zullen ze afhaken in de lessen, iets waar niemand iets bij wint.
Het is waar dat leerkrachten zich soms overrompeld voelen door de huidige situatie in vele scholen. De toekomst die de maatschappij voor onze kinderen in petto heeft, is het belangrijkste probleem dat om een oplossing vraagt en de leerkrachten beseffen dit maar al te goed. Men zal de moeilijkheden in de scholen niet oplossen door nog meer verboden op te leggen, het zal het er daardoor alleen maar erger op worden. Laat ons veeleer meer onderwijzend personeel eisen, meer opvoeders, meer tijd om na te denken en aan uitwisseling te doen over een pedagogische aanpak.
De petitie nodigt de jongeren uit om ’hun filosofische overtuigingen te verinnerlijken’. De jongeren hebben dus het ’recht om een overtuiging te hebben’, alleen moeten ze die voor zichzelf houden. Als het recht om overtuigingen te hebben, niet gekoppeld wordt aan het recht om die te uiten, dan gaat het niet om een recht, maar om een frase. Dit supplementair verbod maakt de kloof tussen leraars en leerlingen nog dieper.
Een voorbeeld. Volgens de petitie is is ’de sociale en seksuele gemengdheid een waarde die aan de basis ligt van onze maatschappij’. Gaat men de leerlingen verbieden om dit standpunt te betwisten? Als ’sociale gemengdheid’ wil zeggen dat de rijken zich vermengen met de armen, kan men er dan ook bijzeggen waar deze ’waarde’ wordt toegepast? In het onderwijs? In de wijken? In de ondernemingen? In het uitgaansleven? Ga dit als lerares of leraar maar eens vertellen aan de 60.000 jongeren, die beroepsonderwijs volgen: ’Onze maatschappij is gebaseerd op sociale gemengdheid; jullie worden verondersteld dit idee niet te betwisten, maar tolerant als we zijn hebben jullie wel het recht om te denken, maar dan wel alleen om te denken, dat er niet één dochter of zoon van de bourgeoisie in jullie klas zit’.
Er bestaan niet meer wetenschappelijke argumenten om te stellen dat de sociale gemengdheid de basis is van onze maatschappij dan er bestaan om te stellen dat God haar geschapen heeft. Laten we er mee ophouden om onze maatschappij idyllisch voor te stellen en onszelf als de grootste slimmeriken, terwijl we eenvoudigweg bezig zijn elementaire rechten te liquideren.

De verwarring tussen rechten en waarden

.
De feministen verwerpen de hoofddoek in naam van de bevrijding van de vrouw. Maar kan men mensen bevrijden tegen hun wil en, meer nog, door hen een recht af te nemen? Voor een democraat gaat het recht op het dragen van een hoofddoek vanzelfsprekend samen met het recht om er géén te dragen. Een recht toekennen betekent geenszins dat men ook opkomt voor de uitoefening van dat recht. Het recht op echtscheiding of het recht op zwangerschapsonderbreking opeisen staat op geen enkele manier gelijk aan het propageren van echtscheiding of van het plegen van abortus.
De maatschappij legt de rechten vast voor het samenleven van de mensen en de individuen oefenen dan deze rechten uit volgens hun eigen waarden. Het is in de discussie over de migranten dat onze maatschappij is afgegleden naar het bepalen van ’waarden’. Het gevolg daarvan is dat het Frankrijk van Sarkozy nu over een ministerie van ’nationale identiteit en immigratie’ beschikt. In Nederland leidde de herontdekking van de ’nationale waarden’ een linkse partij als de SP naar het herontdekken van de weldaden van de monarchie en haar beschavingsopdracht in de kolonies. En dan zijn er de atheïsten, die een strijd tegen de hoofddoek leveren in naam van de strijd tegen de godsdienst. Maar men doet de religiositeit van de mensen niet verminderen door hen te verbieden om hun geloof te manifesteren. Ik vrees dat men juist het tegenovergestelde resultaat bereikt.

De politieke inzet: het voorbeeld van Frankrijk

Het is het extreemrechtse blad Minute dat in Frankrijk de aanval tegen de hoofddoek inzette door in 1983 het beeld van een ’gesluierde Marianne’ te verspreiden. Het is een rechtse burgermeester (RPR) die in Creil op 4 oktober 1989 de confrontatie aanging met drie gesluierde meisjes. Het rechtstreekse gevolg hiervan was dat hun aantal heel snel steeg.
Over de wet van 15 maart 2004, die uiteindelijk het dragen van een hoofddoek wettelijk verbood, schrijft de historicus Gérard Noiriel: ’Het succes was totaal, want de tekst die door rechts werd voorgesteld, werd door links gestemd en veroorzaakte bovendien binnen links erg grote verdeeldheid.’ Noiriel onderlijnt dat de meisjes, die voor het dragen van een hoofddoek aangeklaagd werden, tot de onderdrukte klassen behoorden. Met de sociale afkomst van die meisjes is nooit rekening gehouden, net zo min als met het verschil tussen de situatie van de vrouw in een islamitisch land en in een land als Frankrijk. Het Franse voorbeeld verdient onze aandacht. Het heeft slechts twintig jaar geduurd om, vertrekkende van een karikatuur van extreemrechts tot een door heel de politieke klasse gestemde wet te komen, die een echte ’ommekeer is in de geschiedenis van de manier waarop men over de immigratie spreekt’. En jammer genoeg is dit niet het enige thema waar de meest rechtse opvattingen bijna de gehele politieke klasse hebben veroverd.

En als het geloof nu eens bergen kon verzetten?

Toen ik deze tekst aan het afwerken was, zag ik op de RTBf een reportage over de hoofddoek. Een groep meisjes, die de hoofddoek droegen, begonnen hun studies geneeskunde aan de ULB, de Université Libre de Bruxelles. Alleen al hun aanwezigheid op deze faculteit weerlegt de vooroordelen die deze petitie met zich meevoert. Deze meisjes dragen bij tot de sociale vermenging op de universiteit. Veertig jaar na mei ‘68 zijn de kinderen van het volk daar nog altijd in de minderheid. Om er te geraken moeten ze heel wat meer hindernissen overwinnen dan andere kinderen. Die meisjes dragen ook bij tot de vermenging van de seksen. Zij bewijzen ook dat de moslimgodsdienst op zich geen handicap is voor de deelname van meisjes aan hogere studies. Hun geloof belet hen niet om biologie te studeren en het geloof in een schepper te combineren met de studie van wetenschappelijke methodes.
Het Vrij Onderzoek zou aan deze meisjes het onvoorwaardelijk recht moeten toekennen om hun studies verder te zetten. Maar neen, men verplicht hen om hun hoofddoek af te doen voor ze een labo binnen mogen. Omdat ze dat weigeren, worden ze bij een hoge verantwoordelijke van de faculteit op het matje geroepen. En welk rationeel argument geeft de officiële vertegenwoordiger van het Vrij Onderzoek en van de wetenschappelijke methode? ’We zijn hier niet in de Club Med’. Einde citaat.
Van in de kleuterklas tot aan de universiteit heb ik alleen maar in de ’goede scholen’ van de Stad Brussel en in de tempel van het Vrij Onderzoek gezeten. Ik ben nooit gelovig geweest, maar ik heb altijd de zwakheid gehad om in de goedheid van de mensen te geloven. Zijn wij, de atheïsten, de Vrije Onderzoekers, niet in staat om over deze jonge meisjes een hypothese te formuleren die precies de omgekeerde is van die die in de petitie wordt geformuleerd? En wel dat het misschien juist hun geloof is, dat deze meisjes geholpen heeft om alle hindernissen te overwinnen op de weg van hun emancipatie? Als dit geloof het dragen van een hoofddoek inhoudt, wat gaat ons dat aan?
Nadine Rosa-Rosso, lerares.

mardi 5 décembre 2017

Et si le foulard pouvait libérer ? Dix ans plus tard, on continue à se tromper de combat.

Suite à une discussion ce dimanche avec un jeune militant antiraciste, j'ai relu l'article que j'avais écrit à l'été 2007, en réponse à la pétition contre le port du foulard dans les écoles. En le relisant, dix ans plus tard, je suis obligée de constater que mes craintes se sont malheureusement avérées pertinentes. Oui, une croisade a bien été lancée, non seulement contre le port du foulard, mais plus fondamentalement contre la libre expression des jeunes dans les écoles. Répression de l'expression qui a pris un nouvel essor avec la prétendue lutte contre la radicalisation, ou contre le tout aussi prétendu "complotisme". Et cette croisade a, dans une large mesure, renforcé le sentiment de nombreux adolescents nés ici qu'ils ne sont pas acceptés comme tels. Côtoyant depuis plus de quatre ans des mamans dont les enfants sont partis en Syrie, je suis convaincue que ce sentiment d'exclusion, reposant sur un ÉTAT d'exclusion, est à la source de souffrances profondes et ravageuses.
C'est pourquoi j'ai décidé de republier cet article, car je n'ai pas grand-chose à y rajouter aujourd'hui.

Voici l'article de l'été 2007.
Je ne signe pas la pétition intitulée «  La place des convictions philosophiques à l’école »[1]. Malgré toutes ses précautions oratoires, elle vise uniquement le port du foulard par les jeunes filles musulmanes et certaines conceptions attribuées à la seule religion musulmane. Existe-t-il un autre « signe ostensible d’appartenance philosophique ou religieuse » qui fasse débat dans la Belgique d’aujourd’hui ?

Mais pour éviter le mot fatidique, la pétition s’est un peu égarée.
La loi française du 15 mars 2004 sur le sujet se limitait à ceci : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». Or la pétition belge va beaucoup plus loin. Elle concerne non seulement les conceptions religieuses, mais aussi philosophiques. Elle concerne non seulement les écoles publiques, mais aussi les écoles subventionnées par l’Etat.

Rallumer la guerre scolaire ?
Une telle loi entraînera un grand nettoyage de toutes les écoles catholiques subsidiées par l’Etat : plus de crucifix, plus de références affichées à telle déclaration du pape. Comment pourrait-on interdire aux élèves et aux enseignants d’afficher des signes religieux, tout en tolérant qu’ils garnissent les murs de l’institution ? Autrement dit, la pétition rallume la guerre scolaire. C’est d’ailleurs ainsi que le président du Conseil interdiocésain des laïcs, Paul Löwenthal, l’a compris. Il déclare dans une Carte blanche du Soir du 18 juin 2007 : « Loin de donner leur place aux religions, elle (la pétition) demande de les en exclure. Et elle met en cause l’existence même des écoles confessionnelles ». Son interprétation est parfaitement légitime.

Il faudra que la loi revendiquée précise ce qu’elle entend par « signe ostensible d’appartenance philosophique ou religieuse ». Une barbe naissante sur le menton des jeunes garçons ? Un crâne rasé ou une coiffure rasta ? L’étoile de David en pendentif ? L’imagination des jeunes pour exprimer leurs convictions est sans limite. Et c’est tant mieux. Plutôt que d’interdire les signes des convictions philosophiques ou religieuses, ne faudrait-il pas encourager les jeunes à exprimer la diversité de leurs convictions comme de leurs doutes ? N’est-ce pas ainsi qu’il faut interpréter l’article 24 de notre constitution : « La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves » ? La neutralité ne se réalise pas par des interdits mais par la diversité des convictions et le respect des individus.

Fini de contester !
La pétition met en cause la « contestation des contenus mêmes des cours ». Ce genre de formulation est dangereux. D’une part il y a le programme des cours, d’autre part il y a le débat nécessaire avec les jeunes sur ce qu’ils pensent du contenu des leçons données. Il faut encourager les jeunes à exprimer leurs divergences sur le contenu, sinon ils remettront en question leur participation aux cours, ce que nous ne voulons pas.

Les enseignants sont débordés par la situation dans les écoles, c’est vrai. L’avenir que notre société réserve à nos enfants est le principal problème à résoudre et les enseignants le savent très bien. Ajouter une série d’interdits dans une telle pétaudière ne résoudra rien au problème, il ne fera que l’aggraver. Il serait bien plus utile de revendiquer plus d’enseignants, plus d’éducateurs, plus de temps pour la réflexion et l’échange pédagogiques notamment.

La pétition invite les jeunes à « l’intériorisation de leurs convictions philosophiques ». Les jeunes ont donc « droit à des convictions », mais ils sont priés de les intérioriser. Si le droit d’avoir des convictions n’est pas lié au droit de les extérioriser, c’est un droit creux. Cet interdit supplémentaire ne fera que creuser le fossé entre professeurs et élèves. Un exemple. Selon la pétition, la mixité sociale est une « valeur fondatrice de notre société ». Va-t-on interdire aux élèves de contester ce point de vue ? Si « mixité sociale » signifie que les riches se mélangent avec les pauvres, où cette « valeur » est-elle appliquée ? Dans l’enseignement, les quartiers ou les entreprises, sur les espaces commerciaux ou de loisirs ? Comme enseignant(e), allez dire aux quelque 60.000 jeunes qui fréquentent l’enseignement professionnel : « Notre société est fondée sur la mixité sociale ; vous êtes priés de ne pas contester cette idée, mais comme nous sommes tolérants, vous avez le droit de penser, mais seulement de penser, qu’il n’y a pas une fille ou fils de bourgeois dans votre classe ». Il n’y a pas plus d’arguments scientifiques pour prouver que la mixité sociale a fondé notre société que pour affirmer que Dieu l’a créée. Cessons donc de présenter notre société comme idyllique et nous-mêmes comme les plus malins, alors que nous sommes tout simplement en train de liquider des droits élémentaires.

 Ne confondons pas droits et valeurs
Des féministes s’en prennent au foulard au nom de la libération de la femme. Mais peut-on libérer les gens malgré eux et, de plus, en leur retirant un droit ? Pour un(e) démocrate, le droit de porter le foulard va évidemment de pair avec le droit de ne pas le porter. Accorder un droit ne signifie nullement qu’on milite pour l’exercice de ce droit. Réclamer le droit au divorce ou à l’interruption de grossesse ne signifie nullement la propagande en faveur du divorce ou de l’avortement. La société définit des droits pour la vie en collectivité et les individus exercent ces droits selon leurs valeurs propres. La dérive sur les valeurs, que nos sociétés redécouvrent soudainement quand il s’agit de l’immigration, a conduit la France de Sarkozy à se doter d’un ministère de « l’identité nationale et de l’immigration ». Aux Pays-Bas, elle a conduit un parti de gauche comme le SP à redécouvrir les bienfaits de la monarchie et la mission civilisatrice des colonies.

Des athées mènent le combat contre le foulard au nom de la lutte contre la religion. Mais on ne fait pas reculer la religiosité des gens en leur interdisant de manifester leur culte. Je crains qu’on obtiendra ainsi le résultat contraire et c’est compréhensible.

L’enjeu politique : l’exemple français

En France, c’est le journal d’extrême droite Minute qui a lancé la première attaque contre le foulard en diffusant, en 1983, l’image d’une Marianne voilée. C’est un maire de droite (RPR) qui a choisi l’affrontement avec trois jeunes filles, à Creil, le 4 octobre 1989. Le résultat direct est que le nombre de jeunes filles voilées a augmenté très rapidement. Parlant de la loi du 15 mars 2004, l’historien Gérard Noiriel note : « Le succès a été total puisque le texte présenté par la droite a été voté par la gauche et qu’en plus cette affaire a provoqué de très fortes divisions en son sein »[2].

Noiriel souligne que les jeunes filles incriminées appartenaient aux classes dominées. L’appartenance sociale des jeunes filles portant le foulard n’a jamais été prise en compte pas plus que la différence de la situation de la femme dans un pays islamique ou dans un pays comme la France.

L’exemple français mérite d’être médité. D’une caricature d’extrême droite à une loi votée par toute la classe politique, il n’a fallu que vingt ans pour opérer un « tournant dans l’histoire des discours sur l’immigration[3] ». Et ce n’est malheureusement pas le seul thème où les conceptions les plus à droite ont gagné presque toute la classe politique.

Et si la foi soulevait des montagnes ?
Au moment où j’achevais ce texte, la RTBf programmait un reportage sur le foulard. Un groupe de jeunes filles portant le foulard entament leurs études de médecine à l’Université Libre de Bruxelles. Leur seule présence dans cette faculté réfute les préjugés véhiculés par la pétition. Ces jeunes filles contribuent à la mixité sociale de l’université. Quarante ans après mai 68, les enfants des couches populaires y sont toujours une minorité. Pour y arriver, ils doivent vaincre bien plus d’obstacles que les autres enfants. Elles contribuent aussi à la mixité des genres. Elles prouvent ainsi que la religion musulmane ne constitue pas en soi un handicap à l’accession des jeunes filles aux études supérieures. Leur foi ne les empêche pas d’étudier la biologie et de combiner la croyance en un créateur et l’étude des méthodes scientifiques.

Le libre examen devrait reconnaître à ces jeunes filles leur droit inconditionnel à poursuivre leurs études. Mais non, il leur est ordonné de renoncer au foulard avant d’entrer dans un laboratoire. Rebelles, elles sont convoquées chez un haut responsable de la faculté. Et quel argument rationnel donne le représentant officiel du libre examen et de la méthode scientifique ? « Ici, nous ne sommes pas au Club Med ». Fin de citation.

Depuis la maternelle jusqu’à l’université, je n’ai fréquenté que les bonnes écoles de la Ville de Bruxelles et le temple du libre-examen. Je n’ai jamais été croyante mais j’ai toujours eu la faiblesse de croire en la bonté du genre humain. Face à ces jeunes filles, nous les athées libre-exaministes, sommes-nous incapables d’émettre une hypothèse inverse à celle de la pétition ? A savoir que c’est peut-être la foi qui a aidé ces jeunes filles à vaincre tous les obstacles sur le chemin de leur émancipation? Et si cette foi-là implique le port du foulard, en quoi cela nous regarde-t-il ?

[1] Voir texte intégral de la pétition dans le précédent Drapeau Rouge
[2] Ce bref historique est tiré du livre de Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXème-XXème  siècle), Discours publics, humiliations privées, Fayard, 2007, pp 634 et suivantes

[3] idem, p. 639

jeudi 28 septembre 2017

Le combat des mères, introduction au récit de Fatima Kaddour

C’était après les vacances de Pâques 2013. Une enseignante me téléphone, en larmes. Un de ses élèves, de 15 ans, n’est pas revenu à l’école. Il est parti en Syrie avec un autre camarade de l’école, d’un an son aîné. Les deux mamans sont effondrées. Elles cherchent désespérément de l’aide…

Depuis, quatre années ont passé. Pendant les deux premières, beaucoup de mamans ont vécu le même drame. Elles se sont rassemblées pour se soutenir, partager leur souffrance et tenter – souvent en vain – de sensibiliser les responsables politiques, policiers et médiatiques sur les départs de jeunes vers la Syrie. Leurs voix se sont perdues dans un silence assourdissant. Isolées, souvent même au sein de leur propre famille, de leur communauté religieuse ou d’origine, elles se sont battues comme elles le pouvaient, sans aucun moyen, pour empêcher d’autres enfants de partir.

Puis vinrent les attentats de Paris, le 13 novembre 2015. Le dimanche suivant, nous avions prévu de nous réunir avec des mamans pour saluer l’arrivée du premier livre d’une maman « Le bonheur est parti avec toi », de Samira Laakel, la maman de Nora. Nous étions heureuses de ce premier résultat de notre atelier de parole et d’écriture. En même temps, nous ne savions pas très bien comment annoncer ce livre, après les attentats. Nous ne savions pas non plus, douleur suprême, que le fils d’une de nos amies mamans, Fatima, s’était fait exploser ce même soir devant le stade de France. Fatima, qui, à l’exemple de Samira, avait commencé à écrire une longue lettre à son fils Bilal…

Et voici que les attentats ont tout changé. Le boomerang de la guerre nous revenait en pleine face, sur le sol européen, et plus tard, ici à Bruxelles, le 22 mars 2016. Brusquement, tout le monde, dans les hautes sphères, s’est intéressé de près à la problématique des départs vers la Syrie. Tant que les jeunes mouraient là-bas, au loin, personne ne s’en souciait, malgré les appels incessants de leurs mamans. Les aides publiques se sont mises à pleuvoir sur tout qui s’autodéclarait « spécialiste en déradicalisation ». En même temps, nombre de mamans continuaient à subir les perquisitions, les interrogatoires, les tracasseries administratives. Des communes entières du croissant pauvre de Bruxelles ont connu les visites policières, près de 100.000 les deux dernières années ! Toute une communauté a été frappée de fait par la suspicion et le contrôle. La présence des militaires dans les rues est devenue une évidence que plus personne ne conteste…

La semaine passée, le Moniteur belge publiait une nouvelle liste de jeunes partis en Syrie, les désignant comme faisant partie d’une association terroriste, ce qui, d’office, place sur le même pied toute personne qui leur vient en aide, y compris leur famille. Plusieurs mamans, dont le fils est pourtant déjà décédé en Syrie, ont reçu des recommandés du SPF Finances au nom de cet enfant. Cet enfant que la commune a radié de son domicile et qui n’a officiellement plus d’adresse en Belgique, en retrouve subitement une… Une fois de plus, l’État retourne le couteau dans la plaie de ces mères, sans que cela n’ait aucune incidence sur la prévention des attentats.

Malgré toutes les embûches semées sur leur route, les mères continuent courageusement le combat, d’abord pour survivre, ensuite pour assumer l’éducation de leurs autres enfants et veiller au bien-être de la famille sur tous les plans. Souvent aussi pour visiter un autre enfant en prison, car être frère ou sœur d’un jeune parti en Syrie signifie un contrôle accru, des peines plus dures en cas de « bêtise », une surveillance de tous les instants.
Et les mamans continuent à écrire. « À travers ses larmes », comme Fatima, parce qu’elles veulent envers et contre tout, dire leur amour de leurs enfants et par-dessus tout, mettre tout en œuvre pour que d’autres mères n’aient pas à subir cette épreuve.

Pas un jour ne passe sans que ces mamans se demandent ce qu’elles ont « mal fait » dans l’éducation de leurs enfants. Pour les avoir côtoyées depuis plus de quatre ans, je ne peux que leur répéter qu’elles n’ont rien « fait de mal », que le problème n’est pas à rechercher dans la famille ou l’éducation parentale, mais dans les crises profondes que ce monde traverse. Elles ne sont en rien responsables des attentats, qu’elles condamnent toutes de la même voix. Et au contraire, en menant leur combat incessant et peu apprécié, elles auront sans doute fait bien plus œuvre utile que pas mal de mesures soi-disant antiterroristes. Et elles, elles n’en tirent aucun profit financier, seulement beaucoup de fatigue…

Quant à nous, qui assistons de l’extérieur à toutes ces souffrances, celles de la guerre, des attentats et de tous leurs dommages collatéraux, ce que nous avons à faire, plus que jamais, est de nous mobiliser contre les guerres que nos pays mènent, depuis plus d’un quart de siècle maintenant, contre le monde arabe et musulman. Car ce terrorisme n’est que le retour de manivelle d’un terrorisme de bien plus grande envergure, celui des États, initié par le premier embargo et la première guerre du Golfe, en 1990-1991. Le début, ont dit certains, d’une guerre de cent ans contre le Tiers Monde. Pouvons-nous faire le pari que cette prévision était trop pessimiste ? Allons-nous trouver les forces pour reconstruire un mouvement de la paix qui mette fin à ces guerres sans fin ?

Au complexe militaro-industriel qui se nourrit de la guerre, s’est ajouté aujourd’hui celui de la sécurité, une nouvelle source infinie de profits exorbitants. Selon Richard Labévière, le secteur de la surveillance humaine en France pourrait d’ici 2021 dépasser en nombre d’hommes celui des policiers et gendarmes réunis, soit 250.000 hommes. Et de conclure : « Ainsi, le terrorisme et ses réponses antiterroristes sont devenus un secteur économique à part entière très porteur. La violence elle-même est devenue une marchandise très rentable »[1].

Inutile de dire que, face à l’explosion des profits générés par les guerres et les luttes antiterroristes, le combat pour la paix et la justice a encore un long chemin à parcourir. L’exemple de ces mamans est en tout cas une puissante source d’inspiration pour nous y lancer, quoi qu’il en coûte. Si chacune ou chacun qui aura lu leurs paroles s’y engage, leur souffrance recevra enfin une reconnaissance sociale. Et peut-être pourrons-nous aussi un tant soit peu la soulager.

Nadine Rosa-Rosso
16 juillet 2017

Pour consulter la page Facebook du livre, cliquez ici  [1] Richard Labévière, Terrorisme, face cachée de la mondialisation, éditions Pierre-Guillaume de Roux, Paris, 2016, page 265

jeudi 8 juin 2017

François Houtart : « Garder un idéal révolutionnaire »Une de mes premières rencontres avec François Houtart remonte au début de l’année 1991, à l’occasion de notre mobilisation contre la première guerre du Golfe. En février 91, des artistes et des intellectuels réunis à Ouagadougou, Burkina Faso à l’occasion du Festival du Film FESPACO, ont rédigé la déclaration « La nouvelle guerre de cent ans: les peuples vaincront l’impérialisme ». Parmi les premiers signataires se trouvaient Med Hondo, Ludo Martens, François Houtart, Jaap Kruithof.

Depuis lors, j’ai toujours connu François Houtart aux premiers rangs dans les combats contre la guerre, le colonialisme et l’exploitation et toujours totalement engagé dans le soutien à la résistance des peuples, partout dans le monde. C’est donc tout naturellement que je lui avais demandé de rejoindre mon appel pour le retrait du Hamas et de toutes les organisations palestiniennes de résistance de la liste européenne des organisations terroristes, à l’occasion des élections européennes de 2009. Pour motiver ce soutien, il avait rédigé la déclaration suivante, qui reste d’une brûlante actualité : « On ne discute pas avec des terroristes. C'est un principe admis généralement. Tout le problème est de savoir qui est terroriste? Aujourd'hui ce sont tous les adversaires, ce qui donne bonne conscience aux Etats-Unis, au gouvernement du Président Uribe en Colombie dans ses opérations militaires contre les FARC, au gouvernement de Sri Lanka dans sa guerre contre les Tigres tamouls, au gouvernement israélien dans son agression contre le peuple palestinien.
 Je me rappelle qu'à la fin de la seconde guerre mondiale, faisant partie de l'Armée secrète, j'avais été traité de "terroriste" par des soldats allemands. Il fut un temps où l'OLP était qualifiée de terroriste. Ce n'est pas parce qu'une organisation recourt à certaines méthodes répréhensibles moralement, qu'elle est automatiquement terroriste. Ce fut aussi le cas de la Résistance pendant la guerre de 40. Par ailleurs, il y a aussi des évolutions dans le temps. N'oublions pas qu'Israël a aussi été construit comme Etat par un mouvement appelé en son temps terroriste. Pour la Palestine, la seule voie est la négociation pacifique. Il est donc grand temps que le Hamas puisse être un acteur dans le processus. Une pression politique doit être exercée à cet effet, si l'on veut vraiment arriver à la paix ».

Quelques années avant, en 2005, je lui avait demandé de définir comment il voyait l’unité d’action dans une perspective de rassemblement des résistances. Il m’avait alors communiqué le texte suivant, que je reproduis intégralement, car cette réflexion également a gardé toute sa pertinence.

« L'action contre le néolibéralisme, comme phase actuelle du capitalisme mondialise, ne peut se réaliser qu'en convergence. En effet, une des caractéristiques de cette hégémonie est le fait que plus aucun groupe humain dans le monde n'échappe à la logique de la loi de la valeur. Il ne s'agit plus seulement des groupes sociaux soumis réellement au capital (la classe ouvrière), selon le concept de Marx de subsomption réelle, c'est-à-dire se réalisant au sein du processus de production. Sont aussi concernés tous ceux qui se situent hors d'une relation salariale, dans une subsomption formelle du travail au capital, c'est-à-dire par le biais d'autres mécanismes, notamment juridiques ou financiers. Or il s'agit de la grande majorité des travailleurs actuellement dans le monde : les petits paysans, les secteurs informels, les paysans sans terre...
          
Si nous nous référons à la périphérie du capitalisme de la triade, qu'il suffise de penser aux divers moyens d'extraction de la richesse, depuis les mécanismes de formation des prix des matières premières ou des produits agricoles, jusqu'au service de la dette, les conditions mises par les investisseurs étrangers, les paradis fiscaux, le dumping des produits agricoles, l'évasion des cerveaux, toutes politiques qui contribuent à l'accumulation du capital et à l'appauvrissement des sociétés néo-colonialisées.Tout cela affecte de nombreux groupes, les peuples autochtones qui perdent leurs moyens d'existence, les mères de familles concernées par la privatisation de l'eau, de l'électricité, la perte d'accès à l'éducation aux services de santé, les petits paysans entraînés dans le circuit de la famine.
 Voilà pourquoi, vingt-cinq ans après le Consensus de Washington, dix ans après la chute du mur de Berlin, qui signifia le triomphalisme du néolibéralisme, on assista à la double convergence de mouvements sociaux et d'organisations non gouvernementales protestant contre les centres de décision du néolibéralisme mondial d'une part et au développement des Forums sociaux de l'autre. S'agit-il de la naissance d'un nouveau sujet historique ? L'avenir le dira, mais il est clair que l'opposition au néolibéralisme réunit aujourd'hui des mouvements et des organisations qui n'avaient rien en commun et qui découvrent progressivement que l'adversaire est le même pour tous, parce que la logique qui préside à l'accumulation du capital les affecte tous. Les objectifs des luttes sociales se sont élargis. Il s'agit de revendications qui couvrent tout l'éventail des besoins humains y compris dans le champ de la culture et de la qualité de la vie et qui concernent aussi bien la sauvegarde de l'univers que la défense de l'humanité. Or, il ne suffit pas de protester, mais aussi de proposer des alternatives. C'est alors que les positions divergent. Il y a ceux qui affirment que le capitalisme peut être humanisé, arguant que d'ailleurs, la seule attitude utile est de proposer des reformes. D'autres estiment que face à la réalité seul un changement radical pourra apporter des solutions réelles et qui luttent pour un remplacement du capitalisme par un autre système. Bref, la division se creuse à nouveau entre révolutionnaires et réformistes et risque de mener la convergence des résistances à l'éclatement. Et si tout cela n'était qu'une fausse dichotomie ? En effet, il y a des niveaux différents d'alternatives : l'utopie, dans le sens de ce qui n'existe pas aujourd'hui, mais pourrait se réaliser demain et qui se définit par l'interrogation : quelle société voulons-nous ? Il s'agit d'une création collective permanente, constamment à redéfinir et qui se décline très concrètement : quelle éducation volons-nous, quelle agriculture, quelle entreprise, quels moyens de communications...? Sans doute le projet post-capitaliste s'oppose-t-il à celui de sa simple régulation, mais certains objectifs concrets peuvent coïncider. Sur le plan du court et du moyen terme, les coïncidences se rapprochent plus encore. Le moyen terme se définit comme tel, soit parce qu'il exige la mise en place de mécanismes sociaux ou techniques complexes ou encore parce que le système va se défendre. A ce niveau il existe bien des objectifs, économiques, sociaux, culturels, politiques, écologiques sur lesquels une action commune peut être menée. Pensons à l'opposition à l'ALCA en Amérique latine et à la construction progressive d'une intégration du continent. Cela ne signifie pas la fin du capitalisme, mais bien un frein sérieux à l'hégémonie unipolaire des Etats Unis dans la région.A court terme, les objectifs communs sont encore plus nombreux. Ils se justifient par le fait que les gens souffrent ou meurent aujourd'hui et pas demain. Par ailleurs des victoires partielles sont nécessaires dans les luttes sociales. Ce serait une erreur de considérer les petits pas uniquement comme des manières de permettre au système de s'adapter aux nouvelles circonstances et donc de se reproduire. Ils sont aussi des brèches que l'on peut introduire dans la logique du système capitaliste. Le courant réformiste place ses objectifs dans un aménagement du système, pour des raisons diverses, depuis le simple pragmatisme jusqu'à la foi dans le marché. Le courant révolutionnaire désire changer un mode de production, ce qui ne se réalise pas dans un temps court, car cela implique des transformations économiques, politiques et culturelles considérables. Mais il est porteur de la conviction que la logique de l'accumulation capitaliste ne fera qu'accentuer les contradictions dans les rapports entre l'homme et la nature et entre les êtres humains. Bien que les objectifs à long terme (l'utopie) influencent profondément la lecture et la conception de ce que l'on peut réaliser à moyen ou à court terme, la construction d'un sujet historique nouveau et mondialisé exige une unité dans les actions concrètes. Pour les uns, elles peuvent constituer un objectif en soi et pour les autres un pas dans un processus de changement radical. Tout plaide donc pour une unité d'action, sans cacher les différences de perspectives : garder un idéal révolutionnaire, sans mépriser les petits pas pour les uns; revendiquer des objectifs concrets comme stratégie la plus efficace pour humaniser le système économique pour les autres. Il y aura certes des points de divergences, mais aussi un large éventail d'actions en commun, seule manière d'avancer dans la lutte contemporaine à l'échelle mondiale, face à un adversaire qui a tout avantage à encourager les divisions »[1].

Tant que la pensée d’un homme et le souvenir de ses combats continuent à enrichir notre pensée et nos combats, il reste vivant parmi nous.

 

NB: la photo de François Houtart provient de : http://www.thedawn-news.org/tag/francois-houtart/


[1] Contradictions 111-112, Rassembler les résistances, textes réunis par Nadine Rosa-Rosso, 3ème et 4ème trimestres 2005, p7-9

mardi 21 mars 2017

Krokodillentranen voor de slachtoffers


In deze dagen van herdenking zijn sommige tranen voor de slachtoffers van 22 maart van aard om alleen maar woede op te wekken. Bijna een jaar na de aanslagen in Brussel moeten de slachtoffers nogal altijd vechten om de financiële, administratieve en morele steun te krijgen die ze mogen verwachten. Een lange strijd voor de rechthebbenden die eindeloos geconfronteerd worden met nog maar weer formulieren en een onvoorstelbaar administratief gesol.
Toen de verjaardag van 22 maart begon te naderen zijn de regering en de verzekeringsmaatschappijen opeens in gang geschoten om in te gaan op de eisen van de slachtoffers. De vertegenwoordiger van Assuralia, de beroepsvereniging van de Belgische verzekeringsmaatschappijen, vond het nochtans nodig eraan toe te voegen: ‘Het is goed voor één keer’, alsof hij zich richtte tot kinderen die een stommiteit hadden begaan.
We moeten erkennen dat de winsten in de Belgische verzekeringssector de laatste jaren gedaald zijn. Zo was in 2015 ‘de totale nettowinst in de sector gezakt tot 1,172 miljard euro, tegen 1.324 miljard in 2014’. [1] De vergoedingen voor de slachtoffers zullen op zo’n 322 miljoen euro komen [2], waarvan de verzekeringssector maar een deel voor zijn rekening neemt, namelijk 136 miljoen. [3] We begrijpen dus wel dat de winsten van de sector voor 2016 echt in gevaar zijn en dat er alle reden is om zich niet te engageren voor de toekomst…
Charme-offensief van het leger, boom van de security-sector
Het is nu ook al bijna twee jaar dat er militairen in de straten aanwezig zijn. Hun aanwezigheid heeft de uitvoering van de aanslagen van 22 maart niet verhinderd, maar zij heeft wel ‘het imago van defensie bij het groot publiek verbeterd, als we kolonel Bart Laurent mogen geloven, tijdens een persconferentie, op basis van een onafhankelijke studie.’ [4] Dat is dus een mooi PR-manoeuvre voor enkele tientallen miljoenen euro extra die ten laste zijn van de belastingbetaler. Met andere woorden: wij betalen om te leren wennen aan een oorlogssituatie.
Aan de permanente aanwezigheid van militairen in onze straten moeten we nog de spectaculaire bloei van de privébedrijven voor security toevoegen: ‘G4S Belgium, marktleider van de privébewaking in België, stelde in 2016 1610 medewerkers te werk. Zijn zakencijfer is met 10% gestegen. Een vooruitgang “bijna geheel toe te schrijven aan de dreiging van het terrorisme” ’. [5] Het gaat er inderdaad niet alleen om ons te doen wennen aan het zien van soldaten op elke hoek van de straat, maar ook aan het systematisch fouilleren van onze tassen door werknemers uit de privésector aan de ingang van het koopcentrum, van de bibliotheek, van de concertzaal…

De privatisering van de oorlog en van de ordehandhaving is een wereldwijd fenomeen dat onze regeringen passief overnemen, zonder enige reflectie. De sector van de privébewaking in Frankrijk ‘zou in aantal werknemers dat van de politie en de gendarmerie samen kunnen overstijgen, dat is meer dan 250.000 personen, bijna zoveel als de automobielsector’. [6] En om de cirkel rond te maken moeten we er nog aan toevoegen dat firma’s uit de privésector, in dit geval van detectives, ingeschakeld worden voor de bewaking van… de slachtoffers van de aanslagen! Een zeer alledaagse praktijk, volgens de verzekeraars.

Als IS niet bestond…

De oorlogen in alle richtingen die na de aanslagen van 11 september 2001 ontketend werden, hebben het terrorisme niet kunnen uitroeien. De huidige ontplooiing van de veiligheidsdiensten van de staat en van de privésector zullen evenmin aanslagen bij ons kunnen verhinderen. Het is veeleer omgekeerd. De algemene verspreiding van de oorlog en de repressie als systeem van regering over de hele wereld vormt de hoogste vorm van terrorisme: het terrorisme van de staten, van de wapenfabrikanten, van de verkopers van ultramoderne technieken voor controle en vernietiging, van de speculanten met graan en andere basisproducten, van organisaties die huurlingen voor alle mogelijke doelen aanbieden… Zoals Richard Labévière, Frans journalist en reserveofficier van het leger, zegt: ‘Als IS niet bestond, dan had men het moeten uitvinden.’ [7]
Als de herdenkingen van de aanslagen van 22 maart in Brussel een gelegenheid zouden zijn om eens diep na te denken over de toestand van de wereld en daar de conclusies uit te trekken die zich opdringen, dan zou het gaan om een werkelijk eerbetoon aan de slachtoffers. Hun leed en dat van hun familie en vrienden zou dan werkelijk iets humaans voortbrengen. Maar als je ziet welke kant het uitgaat in al de verklaringen, zowel die van de politici als die van de zogenaamde experten, weet je dat zoiets niet op komst is. We trekken nog altijd ten oorlog, zowel de economisch-financiële oorlog als de oorlog in strikte zin, en die twee vermengen zich steeds meer en steeds dieper, naarmate er meer krokodillentranen worden vergoten.


[6] Richard Labévière, Terrorisme, face cachée de la mondialisaiton, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, Paris, 2016, p. 265

[7] Idem, p. 266

Vertaling: Eric Hulsens

dimanche 19 mars 2017

Larmes de crocodile pour les victimes

En ces jours de commémoration, certaines larmes pour les victimes ne peuvent que susciter la colère. Près d’un an après les attentats de Bruxelles, les victimes en étaient toujours réduites à mener leur combat pour recevoir le soutien financier, administratif et moral qu’elles sont en droit d’attendre. Un vrai parcours de combattants pour les ayant-droit, confrontés à des formulaires sans fin et des tracasseries administratives inimaginables. À l’approche de l’anniversaire du 22 mars, le gouvernement et les compagnies d’assurance se sont brusquement activés pour prendre en compte leurs revendications.  Le représentant d’Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurance de Belgique, a cependant jugé nécessaire d’ajouter que « C’est bon pour une fois », comme s’adressant à des enfants qui auraient fait des bêtises. Il faut reconnaître que les bénéfices du secteur des assurances en Belgique a reculé les dernières années. Ainsi pour 2015, « le bénéfice net cumulé du secteur a dès lors reculé, à 1,172 milliard d'euros contre 1,324 milliard en 2014 »[1]. Les indemnisations auront coûté en tout quelque 322 millions d’euros[2], dont le secteur des assurances n’a assumé qu’une partie, soit 136 millions[3]. On comprend dès lors que les bénéfices 2016 du secteur sont vraiment en danger et qu’il a bien raison de ne s’engager en rien pour l’avenir…

Opération séduction de l’armée, boum du secteur de la sécurité privée
Cela fait aussi près de deux ans que les militaires sont dans les rues. Leur présence n’a pas empêché la perpétration des attentats du 22 mars, par contre, elle « a amélioré l'image de la Défense auprès du grand public, si on en croit le colonel Bart Laurent lors d'une conférence de presse, sur base d'une étude indépendante »[4]. Voilà une belle opération de pub pour  quelques dizaines de millions d’euros supplémentaires à charge du contribuable. Autrement dit, nous payons pour nous habituer à être en situation de guerre.

À la présence permanente des militaires dans nos rues, il faut ajouter le boum spectaculaire du secteur de la sécurité privée : « G4S Belgium, leader du gardiennage privé en Belgique, a engagé 1.610 collaborateurs en 2016. Son chiffre d’affaires a progressé de 10%. Une progression «presqu’entièrement due à la menace terroriste» »[5]. Il ne s’agit en effet pas seulement de nous habituer à la vue des soldats à chaque coin de rue, mais aussi à la fouille systématique de nos sacs par des travailleurs du privé, à l’entrée du centre commercial, de la bibliothèque, ou de la salle de concert… La privatisation de la guerre et du maintien de l’ordre est un phénomène mondial que nos gouvernements adoptent passivement sans une once de réflexion.  En France, le secteur de la sécurité privée « pourrait dépasser en nombre le cumul des emplois de policiers et de gendarmes, soit plus de 250.000 personnes, presque autant que le secteur de l’automobile »[6]. Et pour boucler la boucle, ajoutons que des sociétés privées (de détectives cette fois) sont engagées pour surveiller... les victimes des attentats ! Une pratique tout ce qu'il y a de plus courant, selon les assureurs.
Pas plus que les guerres tous azimuts déclenchées après les attentats du 11 septembre 2001 n’ont permis d’éradiquer le terrorisme, le déploiement de la sécurité d’État et privée n’empêchera des attentats ici. C’est même le contraire qui se produit. La généralisation de la guerre et de la répression comme système de gouvernance mondiale constitue la forme suprême de terrorisme : le terrorisme des États, des producteurs d’armements, des vendeurs de techniques ultramodernes de contrôle et de destruction, des spéculateurs sur le blé et autres produits de première nécessité, des sociétés de mercenaires privés en tous genres…  Comme le résume parfaitement Richard Labévière, journaliste français et officier de la réserve opérationnelle : « Si Daech n’existait pas, il aurait fallu l’inventer »[7].

Si les commémorations des attentats du 22 mars à Bruxelles étaient l’occasion de mener une réflexion profonde sur l’état du monde et d’en tirer les conclusions qui s’imposent, un véritable hommage serait rendu à ces victimes ; leurs souffrances et celles de leurs proches serviraient à accoucher de quelque chose de véritablement humain. À voir le tour que prennent toutes les déclarations, des politiques comme des prétendus experts, on en est loin. Nous sommes toujours sur le sentier de la guerre, la guerre économico-financière et la guerre tout court, qui s’entremêlent de plus en plus fondamentalement, de larmes de crocodile en larmes de crocodile.

 

 
[1] https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-chiffre-d-affaires-du-secteur-des-assurances-au-plus-bas-depuis-2003?id=9441684
[2] http://www.dhnet.be/actu/belgique/les-attentats-de-bruxelles-ont-coute-322-millions-d-indemnisations-et-de-dommages-58104d93cd70fdfb1a57e821
[3] http://www.lecho.be/dossier/attaquesparis/136-millions-d-euros-pour-les-victimes-des-attentats-de-Bruxelles/9870212?ckc=1&ts=1489924135
[4] http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3056841/2017/01/17/Les-militaires-en-rue-ont-ameliore-l-image-de-la-Defense.dhtml
[5] http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170308_00970673/la-securite-privee-dopee-par-la-menace-terroriste-g4s-engage-1600-personnes-en-2016
[6] Richard Labévière, Terrorisme, face cachée de la mondialisaiton, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, Paris, 2016, page 265
[7] Idem, page 266